תקנון האתר

אתר האינטרנט טרקלין חשמל בע"מ – תנאי שימוש.

ח.פ. 510598857

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של טרקלין חשמל בע"מ  (להלן: "האתר").

1. אתר האינטרנט שלנו שייך ומתופעל על ידי טרקלין חשמל בע"מ, (להלן: "החברה") או מי מטעמה. 

בכפוף לתקנון זה, מטרת האתר הינה לאפשר רכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ומוצרים אחרים באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור הגולשים באתר, וכן לפרסם ולספק כל מידע נוסף על פי שיקול דעתה של החברה.

2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הנך מתבקש לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה וכן הסכם מחייב בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

3. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.

4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.

5. לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה בהתאם לתקנון זה.

6. והיה אם ייקבע שהוראות כלשהן בתקנון זה אינן תקפות או שאינן ניתנות לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

7. מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.

8. האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש

10. החברה שמחה להודיע כי היא מחויבת לארגון "אמון הציבור", ארגון שמטרתו למסור לציבור מידע אודות ההתנהלות הראויה של עסקים וההתנהלות בפועל של עסקים, באופן שיאפשר לציבור להעדיף עסקים הוגנים. כחלק ממחויבותה לאמון הציבור, קיבלה על עצמה החברה את כללי אמון הציבור. את כללי אמון הציבור ניתן למצוא באתר האינטרנט של אמון הציבור בכתובת  http://www.emun.org / . כל מזמין רשאי לפנות בתלונה לאמון הציבור ובמקרים מסוימים, רשאי המזמין להסתייע במוסד השיפוטי ליישוב מחלוקות של אמון הציבור.

11. בתקנון זה, "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, ובעלי מניותיה וכל מי מטעמה.

12. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

13. השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות לרבות אזורים בעלי סיכון בטחוני או שמצויים מעבר לקו הירוק.

14. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

15. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של חברת החברה באמצעות דוא"ל: 

הזכות להשתתף במכירות הנערכות

 1. רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל גולש שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי) תקף, בקניה קמעונאית בלבד.
  ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

 2. תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.  

 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים אשר ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ובין היתר במקרים הבאים:

  א. ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או הפרה של הוראות הדין.

  ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון.

  ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה ו/או במועד מאוחר יותר.

  ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

 4. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב ו/או עקב תקלה טכנית, מחיר המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הנרכש כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 5. הגשת פרטים אישים כוזבים אסורה לחלוטין ועשויה להווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
 6. לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ואימות הנתונים על פי הרשום בתקנון ההזמנה תאושר על ידי גורם בכיר בחברה ותועבר לטיפול ואספקה. 

שמירה על פרטיות - אמנת הפרטיות

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו.     

המוצרים באתר

 1. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 2. המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

 3. תצלומי המוצרים המופיעים באתר, נועדו לשם המחשה בלבד

 4. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

 5. בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר.

 6. בכל מודעת מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי המשווקים ו/או היבואנים של המוצר. משווקי המוצרים והשירותים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.

המכירה באתר        

 1. במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר, יהיה על מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

 2. אין אפשרות לרכישה באתר באמצעות כרטיסי אשראי מסוג "דיירקט" ואו "אלקטרון".

  מה המשמעות של "הגש הצעה" – מכירה אישית?

 3. בסוג מכירה זו, תוכל לנסות ולרכוש את המוצר במחיר משתלם במיוחד שאיננו יכולים לחשוף באתר והינו מחיר המינימום בו משתלם לרשת טרקלין חשמל למכור את המוצר. מחיר זה הינו הרף הנמוך ביותר למוצר זה ומעודכן באופן נסתר בשרת האתר.

 4. על המשתתף במכירה האישית לבדוק את מחירי השוק של המוצר המשתתף. מומלץ לבצע בדיקות השוואתיות לפני הגשת כל הצעה. מובהר בזאת, כי בהתאם, לא תישמע כל טענה מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה טענה לטעות ו/או הטעיה, בקשר למכירה האישית. יובהר בזאת כי מחיר הפתיחה אינו המחיר המינימאלי.

 5. מחירי המינימום אינם קבועים והם משתנים מעת לעת.

 6. תוכל להציע 6 הצעות למחיר בו הנך מעוניין לרכוש את המוצר, ברגע שהצעתך תעלה או תשתווה למחיר המינימום הנסתר, תקבל הודעה כי הצעתך התקבלה.

 7. לאחר קבלת ההודעה, המוצר יעבור לסל הקניות שלך.

  תוכל להמשיך ולרכוש מוצרים נוספים או לעבור לקופה ולשלם את אשר רכשת.

  מכיוון שמחיר זה בו זכית הינו מוגבל בזמן, אנו ממליצים כי תשלם את הזמנתך תוך פרק זמן שלא יעלה על יום עסקים אחד. רשת טרקלין חשמל לא תוכל להתחייב למחיר זה לאחר יום עסקים אחד!

 • שים לב! השתתפות ב"מכירה אישית" מחייבת מסירת פרטי אשראי/תשלום מלאים כתנאי להשתתפות בסוג מכירה זה. מסירת פרטי האשראי מהווים הסכמה לביצוע העסקה במידה וההצעה זכתה! במידה וזכית במכירה כרטיסך יחוייב בסכום המכירה. 

 • הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.

 1. בכדי לרכוש מוצר במכירת "הגש הצעה" (מכירה אישית) , תתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת ההרשמה כאמור תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר-אלקטרוני, מספר טלפון ו/או כל פרט אחר הנחוץ עבור הרשמתך לאתר. במידה והנך משתמש רשום והמייל שמסרת בהזמנה זהה למייל בחשבון הפיסבוק שלך, תוכל להבא להתחבר גם באמצעות חשבון הפיסבוק שלך. 

  ללא מסירת פרטים אלה, לא תוכל להשתתף במכירה.

 • למען הסר ספק, הרשמה לקניית "הגש הצעה" (מכירה אישית) הינה קנייה מידית של המוצר - כל הצעה זוכה מטופלת תוך יום עסקים אחד לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי.
  למחיר הזכייה במכירה האישית יתווספו תוספות כמו משלוח מהיר וכו'.
  דין מכירה אישית הינו כדין הזמנה רגילה באתר ועליה יחולו כל התנאים והסייגים שהוגדרו למכירה אישית.
  ביטול זכייה במכירה אישית, כדין ביטול זכייה במכירה רגילה.

 1. טרקלין חשמל מודיעה, שלא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף של משתתפים במכירות אישיות.
  כמו כן , יתכנו מכרזים בהם לא יוכרז זוכה בסיום המכירה או תבוטל הצעתו של זוכה במכירה, במידה וקיים חשש לאי כשירות המכירה, או במידה ותקלה טכנית גרמה להפרעה כזו או אחרת למהלך או סיום המכירה.
  במקרה שאזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה או שלא נתקבל אישור לעסקה ע"י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה, טרקלין חשמל תהיה רשאית, להודיע ללקוח על ביטול זכייתו במכירה האישית. זאת באופן חד צדדי סמוך ככל האפשר לקבלת המידע מספק המוצר, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה טלפונית או הודעת פקס.

  מידע בנוגע להטבות הניתנות למחזיקי כרטיסי האשראי הנמנים עם מועדוני ההנחות הקבועות ברשת טרקלין חשמל

  לקוחות המחזיקים כרטיסי אשראי הנמנים עם מועדוני ההנחות הקבועות ברשת טרקלין חשמל, יקבלו את ההנחה במעמד החיוב, בהתאם לתנאי ההנחה במועדון אליו משוייך כרטיס האשראי.

  ההנחה תינתן גם למזמינים באתר האינטרנט.

  לצורך קבלת ההנחה במעמד החיוב יש לבחור את סוג המועדון אליו משוייך כרטיס האשראי שבאמצעותו מתבצעת הרכישה.

       

ביטול רכישה על-ידי המזמין

לקוח יקר, באמצעות טופס מקוון זה ניתן לשגר בקשת ביטול עסקה, להזמנות שבוצעו באתר האינטרנט בלבד. לביטול הזמנות של מוצרים שנרכשו בסניפים, יש לפנות ישירות לסניף ממנו התבצעה הרכישה, או באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות בטל 3383*.

בפניות להנהלת הרשת, נא לשלוח פקס ל 04-8410879 או לפנות טלפונית ל 04-8600000
כתובת הנהלת הרשת: הנביאים 25 חיפה
לפניות בנושא רכישות מהסניפים יש לצור קשר עם הסניף הרלוונטי- דרכי התקשרות עם הסניפים
צוות שירות הלקוחות של טרקלין חשמל עומד לרשותכם בטלפון 1-700-50-50-20 (שלוחה 2).
בימים א'-ה' בין השעות 08:30 - 17:00 וגם בכתובת המייל trk_service@traklin.co.il
מוקד המכירות הטלפוני של אתר טרקלין חשמל - עומד לרשותכם בטלפון 1-700-50-50-20 (שלוחה 1)
בימים א'-ה' בין השעות 09:00 - 19:00
ובימי ו' בין השעות 09:00 - 13:00
וגם בכתובת המייל: sales@traklin.co.il
 

מדיניות החזרת מוצרים

1. ביטול עסקה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 [להלן –"חוק הגנת הצרכן"], והתקנות שהותקנו על פיו.

2. בקשה לביטול עסקה תתקבל בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

3. בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 2010- , רשאי הלקוח להשיב את המוצר שרכש באופן עצמאי לנקודת האיסוף שמקומה יימסר לו לאחר קבלת הבקשה. לחילופין, רשאי הלקוח לרכוש שירות החזרה והובלת המוצר בתשלום בשיעור שיקבע על ידי רשת טרקלין חשמל, בהתאם לסוג המוצר, גודלו, וסוגו.

4. רשת טרקלין חשמל רשאית לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור 5% מערך המוצר או 100₪ הנמוך מבינהם.

5. החזרת מוצר שנרכש באתר האינטרנט תתאפשר גם במידה ונעשה שימוש במוצר וככל שהבקשה לביטול העסקה שוגרה בהתאם לסעיף 2, ואולם במקרה זה רשת טרקלין חשמל שומרת לעצמה הזכות, בנוסף לאמור בסעיף 4, לגבות דמי הפחתת ערך בהתאם לטיב המוצר ומצבו, עד לשיעור של 30% ממחירו, והכל מכוח הוראת סע' 14 ה (ג) לחוק הגנת הצרכן.

6. אופן החזרת התשלום יתבצע בהתאם להוראת סעיף 4 לתקנות הגנת הצרכן, בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצר. הזיכוי יבוצע, ככל שניתן, באותו האופן שבאמצעותו נתקבל התשלום עבור המוצר .

 

תנאי תשלום
 1. את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 36 תשלומים ללא ריבית, אלא אם צוין אחרת בגוף מודעת המוצר.     

 
משלוח ומועדי אספקת המוצר
 1. אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א"-ה" בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי.

 2. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה משבוע ממועד האספקה המובטח. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.

 3. מחיר הובלת מקרר אינו כולל פירוק דלתות במידת הצורך-במידה ויש צורך בפירוק דלתות התשלום ישירות למוביל. אותו הכלל חל גם במקרה ויש צורך בפירוק מוצר אותו ביקש הלקוח לפנות מביתו על פי חוק פסולת אלקטרונית.

 4. במקרים בהם המוצר מצריך הובלה חריגה, לרבות הובלה לקומה 2 ומעלה שלא ניתן להעלותה במעלית המצויה במבנה ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים (למשל כשלא ניתן להעלות מוצרים מסוימים דרך חדר המדרגות המצוי במבנה ונדרש שימוש במנוף), ייגבה תשלום נוסף בגין דמי ההובלה כפי שיסוכם עם הרוכש ובלבד שהדבר אפשרי.

 5. על הלקוח לוודא טרם ביצוע הרכישה כי מידות המוצר תואמות לצרכיו וליכולת לספק את המוצר למקום הנדרש וליידע את החברה בכל בעיה או אי התאמה המצריכים התערבות חריגה שעלולה למנוע את אספקת המוצר ולא, הלקוח יחויב בתשלום הובלה נוספת במועד אחר, לרבות התשלום בגין הובלה עקרה של המוצר.

 6. עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים, להיעזר בשרותי חברת הובלות אחרת המסוגלת לספק את המוצר לאותו אזור בתוספת תשלום או לחלופין שלא לספק את המוצר כלל. חובה על הלקוח במעמד ביצוע הרכישה, לעדכן את החברה, כי היישוב אליו יסופק המוצר, מצוי מעבר "לקו הירוק" או ביישוב בעל סיכון בטחוני.

 7. במקרים של "הובלה עצמית" בהם הלקוח אוסף את המוצר לביתו בכוחות עצמו ממשרדי החברה, האחריות המלאה על שלמות המוצר, חלה על הלקוח בלבד. איסוף המוצר כאמור יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, מפעילת האתר תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור. איסוף עצמי אפשרי לאחר תיאום מול מוקד ההזמנות הטלפוני של האתר-בלבד. לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף עצמי.

* אספקת המוצרים ללקוח תעשה ע"י דואר שליחים או באמצעות הספק, לפי קביעת טרקלין חשמל.

* חתימת הלקוח על תעודת המשלוח במעמד אספקת המוצר, מהווה אישור הלקוח לקבלת המוצר תקין וללא כל טענה מצד הלקוח, לכן, במהלך קבלת המוצר על ידי הלקוח, הן באמצעות שליח והן באיסוף עצמי, אנו ממליצים ללקוח לבדוק את שלמות המוצר באופן יסודי ככל האפשר לפני חתימתו על הטופס המאשר את קבלת המוצר שכן טענות כאלה לא יתקבלו. היה והלקוח ניתקל בפגם במוצר באספקתו, יסרב הלקוח לקבל את המוצר מהאדם המוסר אותו לידיו, לא יחתום על אישור קבלת המוצר ויידע את החנות בסמוך ככל הניתן לקרות המקרה.

* במקרים מסוימים ועל פי מדיניות חברות המשלוח למוצר הנרכש, יחולו תוספות למחיר המשלוח בגין אספקתו ליישובי אילת והערבה, יישובים הממוקמים מעבר לקו הירוק או ישובים לגביהם קיים סיכון בטחוני לשליח בגין אספקת המוצר!

אחריות

 1. מפרטי המוצרים המפורסמים באתר ותנאי האחריות למוצרים, נמסרים על ידי הספק (כהגדרתו להלן) ובאחריותו.

 2. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצר (בתקנון זה, "הספק") והכול בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר, אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר.

 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, מובהר בזאת כי החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם השימוש באתר (לרבות לגבי מעשה ו/או מחדל הקשורים למוצרים, ללקוח או לצד שלישי, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו), אלא אם כן החברה הינה הספק של המוצר.

 4. יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים, תנקוט החברה בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.

 5. ניתן לעיין בתעודת האחריות המצורפת למוצרים המסופקים על ידי החברה אצל נציגי שירות הלקוחות של החברה,

 6. המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה ו/או הרכבה, תחול עליו ו/או על הספק ועל חשבונם באופן בלעדי.     

 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא ( AS IS ). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של חברת טרקלין חשמל ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה את הזכות להשתמש בהם במסגרת האתר. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר וכן בשם המתחם ( Domain Name ), בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, בטקסטים, בזכויות היוצרים, במאגרי המידע, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, הידע ( Know-How ),מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו אלא אם צוין במפורש אחרת.

 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה, פרט לשימוש המותר על פי החוק. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר.

 3. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של טרקלין חשמל ו/או בבעלותו של צד שלישי אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ו/או האתר ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: - כקישורית ( Hyper-Link ) -בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם - כסימן מסחרי (או חלק ממנו) של אחר - ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.

 4. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם ( Domain Name ) וכתובת דואר אלקטרוני ( e-mail ).

פרסומות וקישורים

 1. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

 2. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה ו/או פיקוח על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן, אין החברה מתחייבת כי כל קישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

סמכות שיפוט

 1. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עמם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים בתקנון, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.

  ט.ל.ח.