נרות שבת
נשא
גולש יקר,
אתר טרקלין חשמל מוצרי צריכה הינו אתר שומר שבת וחג ולכן לא ניתן לגלוש בו כעת.
האתר ישוב לפעילות רגילה כחצי שעה לאחר צאת השבת או החג.
טרקלין חשמל - לוגו

תקנון האתר ומדיניות פרטיות


אתר האינטרנט טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ – תנאי שימוש.
ח.פ. 512946500

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של  טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ  (להלן: "האתר").

1. אתר האינטרנט שלנו שייך ומתופעל על ידי טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ, (להלן: "החברה") או מי מטעמה. 
בכפוף לתקנון זה, מטרת האתר הינה לאפשר רכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ומוצרים אחרים באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור הגולשים באתר וכן לפרסם ולספק כל מידע נוסף על פי שיקול דעתה של החברה.
2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הנך מתבקש לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה וכן הסכם מחייב בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
3. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג לפיו יש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.
5. לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה בהתאם לתקנון זה.
6. והיה אם ייקבע שהוראות כלשהן בתקנון זה אינן תקפות או שאינן ניתנות לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.
7. מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר, תיאורם, והשירותים הנלווים אליהם לרבות תנאי האחריות, תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
8. האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש.
10. החברה שמחה להודיע כי היא מחויבת לארגון "אמון הציבור", ארגון שמטרתו למסור לציבור מידע אודות ההתנהלות הראויה של עסקים וההתנהלות בפועל של עסקים, באופן שיאפשר לציבור להעדיף עסקים הוגנים. כחלק ממחויבותה לאמון הציבור, קיבלה על עצמה החברה את כללי אמון הציבור. את כללי אמון הציבור ניתן למצוא באתר האינטרנט של אמון הציבור בכתובת  http://www.emun.org / . כל מזמין רשאי לפנות בתלונה לאמון הציבור ובמקרים מסוימים, רשאי המזמין להסתייע במוסד השיפוטי ליישוב מחלוקות של אמון הציבור.
11. בתקנון זה, "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, ובעלי מניותיה וכל מי מטעמה.
12. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
13. השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות לרבות אזורים בעלי סיכון בטחוני או שמצויים מעבר לקו הירוק.
14. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
15. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של החברה בטלפון 3383*

הזכות להשתתף במכירות

1. רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל גולש שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי) תקף, בקנייה קמעונאית בלבד.
ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
2. תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.  
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים אשר ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ובין היתר במקרים הבאים:
א. ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או הפרה של הוראות הדין.
ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון.
ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה ו/או במועד מאוחר יותר.
ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
4. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב ו/או עקב תקלה טכנית, מחיר המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הנרכש כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
5. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ועשויה להוות עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
6. לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ואימות הנתונים על פי הרשום בתקנון, ההזמנה תאושר על ידי גורם בכיר בחברה ותועבר לטיפול ואספקה.
שמירה על פרטיות - אמנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר ובכל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו.
המוצרים באתר

1. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בדגמים שונים, מסוגים ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
2. המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
3. תצלומי המוצרים המופיעים באתר, נועדו לשם המחשה בלבד.
4. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
5. בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר.
6. בכל מודעת מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי המשווקים ו/או היבואנים של המוצר. משווקי המוצרים והשירותים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.
המכירה באתר

1. במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר, יהיה על מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
2. ניתן לשלם באתר באמצעות כל כרטיסי האשראי בהנפקה מקומית ו PayPal
3. לא ניתן לשלם באתר בכרטיסי debit card / כרטיסי חיוב מידיים, כרטיסי אשראי מסוג "דיירקט" ו/או "אלקטרון", כרטיסי מתנות נטענים ותווי קנייה. אין הנחות נוספות של מועדוני כרטיסי אשראי.
4. ברכישות עם כרטיסי אשראי שלא הונפקו בארץ, ניתן לשלם באמצעות שירות PayPal.

ביטול רכישה על-ידי המזמין

לקוח יקר,
פנייה זו נועדה אך ורק לביטול הזמנה שבוצעה באתר האינטרנט או טלפונית במרכז ההזמנות.
ביטול הזמנה שבוצעה בסניפי הרשת יש להפנות אך ורק לסניף בו בוצעה הרכישה.
פנייתכם תטופל תוך 2 ימי עסקים לכל היותר בכפוף לתקנון האתר והחוק.
א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
ב. דרכי ביטול הזמנה:
מסירה ידנית במשרדי החברה ברחוב הנביאים 25 חיפה
דואר רשום לכתובת: הנביאים 25 חיפה
צוות שירות הלקוחות של טרקלין חשמל  עומד לרשותכם בטלפון:
3383* (שלוחה 2)
בימים א'-ה' בין השעות 08:30 - 17:00
מייל לפניות לשירות הלקוחות: trk_service@traklin.co.il/  דף ביטול עסקה
פקס לפניות לשירות הלקוחות: 04-8600080
ג.  בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. האחריות להשבת המוצר לבית העסק/ספק לרבות העלויות הכרוכות בכך יחולו על הצרכן. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.
ה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
ו. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.
ז. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ח. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
ט. אפשרות לביטול מטעם החברה: החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות שאינן תלויות בה ושלא היו ידועות בעת ההזמנה (שביתות, עיתות מלחמה, מגיפות וכוח עליון).
1. תודיע על כך החברה לצרכן ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.
2. החברה רשאית לבטל עסקה.

מדיניות החזרת מוצרים

1. ביטול עסקה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 [להלן –"חוק הגנת הצרכן"], והתקנות שהותקנו על פיו.
2. בקשה לביטול עסקה תתקבל בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
3. בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010- , רשאי הלקוח להשיב את המוצר שרכש באופן עצמאי לנקודת האיסוף שמקומה יימסר לו לאחר קבלת הבקשה. לחילופין, רשאי הלקוח לרכוש שירות החזרה והובלת המוצר בתשלום בשיעור שיקבע על ידי רשת טרקלין חשמל מוצרי צריכה, בהתאם לסוג המוצר, גודלו, וסוגו.
4. רשת טרקלין חשמל מוצרי צריכה  רשאית לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור 5% מערך המוצר או 100₪ הנמוך מבניהם.
5. החזרת מוצר שנרכש באתר האינטרנט תתאפשר גם במידה ונעשה שימוש במוצר וככל שהבקשה לביטול העסקה שוגרה בהתאם לסעיף 2, אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
6. אופן החזרת התשלום יתבצע בהתאם להוראת סעיף 4 לתקנות הגנת הצרכן, בתוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר. הזיכוי יבוצע, ככל שניתן, באותו האופן שבאמצעותו נתקבל התשלום עבור המוצר .
7 – בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, החזרה/ביטול/החלפת מוצר שהוזמן באתר לאיסוף בעיר באילת, תתאפשר רק לאחר החזרת המוצר לאחד מסניפי טרקלין חשמל באילת. ניתן גם לתאם את החזרת המוצר באמצעות משלוח לאחד מסניפי טרקלין חשמל אילת מול שירות הלקוחות ובכפוף לזכאות הביטול. 

תנאי תשלום

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 36 תשלומים ללא ריבית, אלא אם צוין אחרת בגוף מודעת המוצר.

משלוח, מועדי אספקת מוצר ושונות

1. אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי העסקים (ימים א'-ה' בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי.
2. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות. הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה משבוע ממועד האספקה המובטח. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
3. עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים, להיעזר בשרותי חברת הובלות אחרת המסוגלת לספק את המוצר לאותו אזור בתוספת תשלום או לחלופין שלא לספק את המוצר כלל. חובה על הלקוח במעמד ביצוע הרכישה, לעדכן את החברה, כי היישוב אליו יסופק המוצר, מצוי מעבר "לקו הירוק" או שמדובר ביישוב בעל סיכון בטחוני.
4. במקרה של איסוף עצמי, האחריות על האיסוף וההובלה חלה על הלקוח ואין לחברה אחריות כלשהי לרבות לנזקים הנגרמים כתוצאה מאיסוף ו/או הובלת המוצר ו/או הרכבה לקויה. איסוף המוצר כאמור יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. במקרה שלקוח לא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תהא החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה. מפעילת האתר תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור. איסוף עצמי אפשרי לאחר תיאום מול מוקד ההזמנות הטלפוני של האתר בלבד. לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף עצמי.
5. א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ.
ב. על הובלת מוצרים שמסופקים ע"י חברת הובלות יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 50 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 60 ₪ לכל דלת.
- במבנים בהם אין מעלית, מזגנים מעל 2 כ"ס יסופקו לקומת קרקע בלבד.
- בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לכרמיאל ,דרומית לדימונה) ו/או ישובים מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 150-300 ש"ח בהתאם למדיניות היבואן . 
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- כיריים גז/תנור משולב כיריים גז, מחויבים בהתקנה ע"י טכנאי גז מורשה מול ספק הגז של הלקוח.
חברה המספקת שירות של משלוחים עד הבית: השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. על כן, משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר.
- באספקה ע"י חברת משלוחים לישובים מבודדים/מרוחקים ישנם מקרים בהם החלוקה הינה לנקודת חלוקה מרכזית. ברוב המקרים התקשורת בין חברת המשלוחים ללקוח הינה דרך מסרונים דרך הטלפון הנייד.
כמו כן, ישנם מקרים שבהם משלוח עלול להיות יקר יותר עקב היות הישוב מרוחק /ישוב מעבר לקו הירוק או לחילופין כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד בשל משקלו או נפחו. המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.
עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
המלצה חשובה:
• אנו ממליצים למדוד היטב את כל הפתחים דרכם יעבור המוצר בדרכו למיקום הסופי שלו במען ולהשוות למידות המוצר הנרכש.
** חתימת הלקוח על תעודת המשלוח במעמד אספקת המוצר, מהווה אישור הלקוח לקבלת המוצר תקין וללא כל טענה מצד הלקוח. לכן, במהלך קבלת המוצר על ידי הלקוח, הן באמצעות שליח והן באיסוף עצמי, אנו ממליצים ללקוח לבדוק את שלמות המוצר באופן יסודי ככל האפשר לפני חתימתו על הטופס המאשר את קבלת המוצר שכן טענות כאלה לא יתקבלו. היה והלקוח ניתקל בפגם במוצר באספקתו, יסרב הלקוח לקבל את המוצר מהאדם המוסר אותו לידיו, לא יחתום על אישור קבלת המוצר ויידע את החנות בסמוך ככל הניתן לקרות המקרה.

 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות בהתאם למדיניות ספקים:

עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 
 

תשלום בגין חריגות ושונות חברת אביעם


א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום ישירות למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינה באחריות טרקלין חשמל בע"מ
ב. על הובלת מוצרים שמסופקים ע"י חברת הובלות יחולו ההוראות שלהלן
באספקה ע"י חברת משלוחים ליישובים מעבר לקו הירוק, צפונית לחיפה ודרומית לבאר שבע עד אילת זמן האספקה יהיה 21 ימי עסקים ממועד הרכישה.
כמו כן, ישנם מקרים שבהם משלוח עלול להיות יקר יותר עקב היות הישוב מרוחק /ישוב מעבר לקו הירוק או לחילופין כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד בשל משקלו או נפחו. המחיר הסופי של המשלוח  שיימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.
עלות המשלוח: עלות המשלוח תהיה כפולה מעלות הובלה רגילה היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת
איסוף עצמי יעשה בתיאום מראש בלבד בטלפון 04-8257389, שעות הפעילות: ג', ו' 8:00-16:00 בכתובת רחוב אבא חושי 13, מרכז חורב, חיפה 

 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת שאוליאן

א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 40 ₪ לכל קומה נוספת, למקרר 80 ₪ לכל קומה נוספת, לתנור גדול 50 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 60 ₪ לכל דלת.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- עלות התקנה של תנור משולב גז רוחב 60/70/90  ע"י טכנאי מוסמך-220 ₪ , תנור משולב גז רוחב 120 ס"מ ע"י טכנאי מוסמך -400 ₪. עלות התקנת תנור בנוי: 100 ₪ לחד תאי ,190 ₪ לדו תאי.
- עלות התקנת כיריים חשמליות 150 ₪ לכיריים חד פאזי, 280 ₪ לכיריים תלת פאזי.
- עלות התקנת כיריים גז\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -220 ₪.

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת ראלקו

א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
-מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 60 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
-בהובלת מקרר ,במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 60 ₪ לכל דלת.
-ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכדו'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
-אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- עלות התקנת כיריים חשמליות- 150 ₪ ,עלות התקנת כיריים גז\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -150 ₪ .

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת אלקטרה

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 40 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- במבנים בהם אין מעלית, מזגנים מעל 2.5 כ"ס יסופקו לקומת קרקע בלבד.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 40 ₪ לכל דלת.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
-אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- עלות התקנת כיריים גז\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -149 ₪ .

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת ניופאן

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 40 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 40 ₪ לכל דלת.
- במבנים בהם אין מעלית, מזגנים מעל 2 כ"ס יסופקו לקומת קרקע בלבד.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- עלות התקנת כיריים חשמליות- 150 ₪ , עלות התקנת כיריים גז\כיריים קרמיות\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -200₪ .

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת טורנדו

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלת מזגנים יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 35 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- במבנים בהם אין מעלית, מזגנים מעל 2 כ"ס יסופקו לקומת קרקע בלבד.
- בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לכרמיאל ,דרומית לדימונה) או מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 180 ש"ח .
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
- אין אפשרות להעלות את המזגנים במדרגות ספירלה.

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת תדיראן

א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. במבנים בהם אין מעלית, מזגנים מעל 2.5 כ"ס יסופקו לקומת קרקע בלבד.
ג. ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
ד. אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת מיני ליין/סם ליין

א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום מוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 40 ₪ לכל קומה נוספת למקרר/מקפיא, 30 ₪ לכל קומה נוספת, לשאר המוצרים למעט מזגנים, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- במבנים בהם אין מעלית, מזגנים מעל 2.5 כ"ס יסופקו לקומת קרקע בלבד.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 40 ₪ לכל דלת.
- בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לכרמיאל ,דרומית לדימונה) או מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך: מיקרוגל/שואב אבק/אודיו/כיריים - 100 ₪,מ.כביסה/מייבש/תנור/מדיח/מזגן,מסך עד 65" - 160 ₪, מסך מעל 70",מקפיא - 200 ₪, מקרר עליון/תחתון עד 500 ליטר - 250 ₪, 
מקרר עליון/תחתון מעל 500 ליטר - 300 ₪, מקרר דלת ליד דלת/4 דלתות – 250 ₪, מקרר הרמוני - 1600 ₪.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- עלות התקנת כיריים גז\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -150 ₪ ,עלות חיבור מייבש כביסה לביוב 150 ₪.

-עלות התקנה/שולחנית/קירית למסכים עד 48" - 199 ₪ כולל הרחבת אחריות ל4 שנים. 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת המילטון

א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 40 ₪ לכל קומה נוספת, למקרר/מקפיא 50 ₪ לכל קומה נוספת, למקרר SBS,3/4 דלתות 80 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לכרמיאל ,דרומית לדימונה) או מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 200 ₪.
-אין אספקת טלוויזיות, מוצרי קו לבן ו/או מוצרים "גדולים" לאזורי: אילת והערבה, אזור ים המלח ומעבר לקו הירוק!!!
-בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 60 ₪ לכל דלת.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
-עלות התקנת כיריים חשמליות 200 ₪ לכיריים חד פאזי,300 ₪ לכיריים תלת פאזי.
-עלות התקנת כיריים גז\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -250 ₪, התקנת תנור בנוי 200 ₪.

-אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת ברימאג

א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
-מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 50 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 120 ₪ למקרר 2 דלתות, 180 ₪ למקרר3/4 דלתות.
-ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
-אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
-עלות התקנת כיריים גז/תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -200 ₪, עלות חיבור מקרר עם בר מים/מתקן קרח 100 ש"ח
 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת אנרגים

א. מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלת מוצרים שמסופקים ע"י חברת הובלות יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שנייה (לא כולל את הקומה השנייה) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מקומה שנייה ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 50 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- מולטי טריינר/מכשירי פולי/כלובים האספקה הינה לקומת קרקע ולכל קומה נוספת תוספת 50 ₪. שולחנות ומשחקים 7 פיט ומעלה שאינם מתקפלים, תוספת 100 ₪ לכל קומה מעבר לקומת קרקע.
- בהובלה לישובים מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 249 ₪. לא תתאפשר הובלה והרכבה ליישובי הערבה ואילת.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת שזר

א-מובהר בזאת כי במכירות בהן ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ.

ב.-בעת הובלת ריהוט גן וגרילים יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 50 ₪ לכל קומה נוספת.
- במבנים בהם אין מעלית ולא ניתן להעלות במדרגות, ריהוט גן וגרילים יסופקו לקומת קרקע בלבד.
- בהובלה לישובים מרוחקים (דרומית לבאר שבע) או מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 175 ש"ח .
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
-אין אפשרות להעלות את ריהוט הגן והגרילים במדרגות ספירלה.
- אין העלאת מוצרים בתוך הדירה/בית.
- מוצרים שמסופקים לנקודת איסוף ללא תוספת. ישנם ישובים מרוחקים שחבילות מסופקות אך ורק למרכזי חלוקה.
 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת ישפאר

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 50 ₪ לכל קומה נוספת למקרר, למוצרים אחרים כולל מסכים -30 ₪, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 50 ₪ לכל דלת מקרר.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
בהובלה לישובים רחוקים ומעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 50% לעלות ההובלה הרגילה.
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- עלות התקנת כיריים גז\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך - 200 ₪ .

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת ח.י

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלת מסכים ומוצרי אודיו יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (כולל הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לקומה השלישית ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 50 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל/למתקין במעמד האספקה.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף  וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
במסכי טלוויזיה גדולים, אם מכל סיבה המסך אותו רכשתם לא נכנס למעלית או ללא גישה למעבר בחדר המדרגות,
בין אם מחוץ לדירה ובין אם בתוך הדירה ובמידה ואספקת המסך תהיה כרוכה במנוף, האחריות היא על הלקוח בלבד.
- אין אפשרות להעלות את המסכים/מוצרי אודיו במדרגות ספירלה. 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת פמילי ליין

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלת מזגנים יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 40 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- במבנים בהם אין מעלית, מזגנים מעל 2 כ"ס יסופקו לקומת קרקע בלבד.
- בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לכרמיאל ,דרומית לדימונה) או מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 180 ש"ח למזגן עד 1.5 כ"ס,220  למזגן 2 כ"ס ומעלה.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
- אין אפשרות להעלות את המזגנים במדרגות ספירלה.

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת BSH

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה של מוצר גדול (מוצרים כגון: מכונת כביסה, מקררים, מקפיאים, מייבשי כביסה, מסכי טלוויזיה, מדיחים, תנורי בישול ואפייה, כיריים קולטי אדים) יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שלישית (כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לשלוש קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 40 ₪ לכל קומה נוספת,80 ₪ תוספת לכל קומה בהובלת מקרר/מקפיא אשר ישולמו ישירות למוביל במעמד האספקה.
- בהובלת מקרר, במידה ויש לפרק את דלתות המקרר כדי להכניסו בפתח כלשהו, הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות למוביל בסך של 60 ₪ לכל דלת.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
-בהובלה לישובים בצפון רמת הגולן/מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 180 ₪ למ.כביסה, מדיחים, תנורים, קולטים ומייבשי כביסה, 120 ₪ לכיריים, 280 ₪ למקררים/מקפיאים, 350 למקררים 3/4 דלתות. 
- בהובלה לישובים בבקעת הירדן תחול תוספת תשלום בסך 300 ₪ למ.כביסה, מדיחים, תנורים, קולטים ומייבשי כביסה, 120 ₪ לכיריים, 450 ₪ למקררים/מקפיאים, 550 למקררים 3/4 דלתות. 
-בהובלה לישובי הערבה, עין גדי, אילת ומצפה רמון תחול תוספת תשלום בסך 180 ₪ למ.כביסה, מדיחים, תנורים, קולטים ומייבשי כביסה, 120 ₪ לכיריים, 300 ₪ למקררים/מקפיאים, 450 למקררים 3/4 דלתות. 
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- עלות התקנת כיריים גז\תנור משולב גז ע"י טכנאי מוסמך -150 ₪ .

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת עץ פטל

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלה והרכה של המוצרים שמסופקים ע"י חברת הובלות יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה שנייה (לא כולל את הקומה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי ההובלה וההרכבה הרגילה.
- מעבר לשתי קומות ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 150 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
אזורי הובלה והרכבה:
מחיר ההובלה והרכבה הוא מקריית שמונה בצפון עד לבאר שבע בדרום.
אזורים חריגים – בתוספת תשלום:
דרומית מבאר שבע ועד לקו ערד / דימונה – תוספת של 100 ₪.
דרומית לקו ערד / דימונה, לא מבצעים אספקות.
תוספת לירושלים והסביבה - 100 ₪ .
לאזורים מרוחקים, הבקעה, רמת הגולן, מעבר לקו הירוק, ייתכן וקבלני המשנה לא יוכלו להגיע, ותבוטל ההזמנה ללא כל טענה כלפי החברה. ניתן לבדוק לגבי ישוב מסוים, ישירות מול שירות הלקוחות של החברה, לפני הרכישה.

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת אמגזית

א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ.

ב. על הובלת מוצרים שמסופקים ע"י חברת הובלות יחולו ההוראות שלהלן:
- עד לקומה ראשונה (לא כולל את הקומה  שניה השלישית) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
- מעבר לקומה ראשונה  (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 150 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
- בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לכרמיאל ,דרומית לבאר שבע ) תחול תוספת תשלום בסך 250 ש"ח .
- בהובלה לישובים מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 400 ₪.
- חיבור מוצרי גז (כיריים גז, גריל גז וכד') מחויבים בהתקנה ע"י טכנאי גז מורשה באחריות הלקוח.
- ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת בגין גישה לא ישירה לבית לקוח לרבות אספקה באמצעות מנוף וכד'. הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
איסוף עצמי למוצרי חברת אמגזית
ניתן לבצע איסוף עצמי, מרחוב יוסף לוי 22 קריית ביאליק, לאחר תיאום מראש על ידי החברה, לפי זמן האספקה.
האיסוף יתאפשר בין הימים א' עד ה' בלבד, בין השעות 9:00-16:00
זמן משוער לאיסוף עצמי זהה לזמן האספקה הרגיל במשלוח והרכבה.
איסוף עצמי יתבצע כאשר המוצר מפורק, והלקוח לוקח אחריות על טיב ההובלה וההרכבה, ולא יבוא בטענות כלפי החברה. המוצרים לא מגיעים עם הוראות הרכבה.
על הלקוח להגיע לאחר שתואם אתו, ולהעמיס באופן עצמי את המוצר לרכבו, לא תתאפשר העמסה ע"י עובדי אמגזית, אלא באחריות הלקוח בלבד. 
 

תשלום בגין הובלות חריגות ושונות חברת מייגן
א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינם באחריות טרקלין חשמל מוצרי צריכה בע"מ

ב. על הובלת מוצרים שמסופקים ע"י חברת הובלות יחולו ההוראות שלהלן:- עד לקומה קרקע, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי ההובלה הרגילה.- מעבר לקומת קרקע ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 50 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.- בהובלה לישובים מרוחקים (צפונית לחיפה/קריות ,דרומית לבאר שבע) תחול תוספת תשלום בסך 150 ₪ להובלת מחסני עץ,100 ₪ תוספת תשלום להובלת מחסני עץ/פלסטיק/בתי עץ. - בהובלה לישובים מעבר לקו הירוק תחול תוספת תשלום בסך 150 ₪.- הובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת באמצעות מנוף, וכדו' הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.- אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.

ג. הרכבה: הרכבה בתשלום ישירות לחברת מייגן ובכפוף למדיניות חברת מייגן.  

 

תשלום בגין חריגות ושונות חברת טיאוקס


א. מובהר בזאת כי במכירות בהם ישנה תוספת תשלום ישירות למוביל עבור ההובלה ו/או ההרכבה היא תשולם ישירות למוביל על ידי הלקוח במעמד ההובלה. גביית התשלום ומתן החשבונית אינה באחריות טרקלין חשמל בע"מ
ב. על הובלת מוצרים שמסופקים ע"י חברת הובלות יחולו ההוראות שלהלן:
עד לקומה ראשונה (לא כולל את הקומה השנייה) ללא מעלית, תבוצע ההובלה ללא עלות נוספת מעבר לדמי המשלוח במסגרת הובלה רגילה.
-מעבר לקומה אחת ללא מעלית (או ללא מעלית זמינה/מתאימה להעלאת המוצר), תידרש תוספת תשלום בסך של 35 ₪ לכל קומה נוספת, אשר תשולם ישירות למוביל במעמד האספקה.
-בהובלה לישובים מרוחקים: רמת הגולן, דרומית לדימונה או מעבר לקו הירוק תהיה תוספת של 5 ימי עסקים לזמן האספקה המצויין בעסקה.
-ההובלה, ועלות ההובלה בהתאם, אינה כוללת שירותים כגון הובלה מיוחדת באמצעות מנוף, וכדו' הזמנת המנוף ותשלום עבור המנוף הינם באחריות הלקוח.
-אין אפשרות להעלות את המוצרים במדרגות ספירלה.
באספקה ע"י חברת משלוחים לישובים מבודדים/מרוחקים ישנם מקרים בהם החלוקה הינה לנק' חלוקה מרכזית. ברוב המקרים התקשורת בין חב' המשלוחים ללקוח הינה דרך מסרונים דרך הטלפון הנייד.
כמו כן, ישנם מקרים שבהם משלוח עלול להיות יקר יותר עקב היות הישוב מרוחק /ישוב מעבר לקו הירוק או לחילופין כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד בשל משקלו או נפחו. המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.

 

אחריות

1. מפרטי המוצרים המפורסמים באתר ותנאי האחריות למוצרים, נמסרים על ידי הספק (כהגדרתו להלן) ובאחריותו.
2. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצר (בתקנון זה, "הספק") והכול בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר, אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר.
3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, מובהר בזאת כי החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם השימוש באתר (לרבות לגבי מעשה ו/או מחדל הקשורים למוצרים, ללקוח או לצד שלישי, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו), אלא אם כן החברה הינה הספק של המוצר.
4. יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים, תנקוט החברה בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.
5. ניתן לעיין בתעודת האחריות המצורפת למוצרים המסופקים על ידי החברה אצל נציגי שירות הלקוחות של החברה.
6. המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה ו/או הרכבה, תחול עליו ו/או על הספק ועל חשבונם באופן בלעדי.    
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

קניין רוחני

1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של חברת טרקלין חשמל מוצרי צריכה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה את הזכות להשתמש בהם במסגרת האתר. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר וכן בשם המתחם (Domain Name), בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, בטקסטים, בזכויות היוצרים, במאגרי המידע, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, הידע (Know-How),מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו אלא אם צוין במפורש אחרת.

2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה, פרט לשימוש המותר על פי החוק. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר.
3. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של טרקלין חשמל מוצרי צריכה ו/או בבעלותו של צד שלישי אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ו/או האתר ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: - כקישורית (Hyper-Link) - בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם - כסימן מסחרי (או חלק ממנו) של אחר - ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.

4. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail). 

פרסומות וקישורים

1. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.
2. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה ו/או פיקוח על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן, אין החברה מתחייבת כי כל קישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עמם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים בתקנון, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.

ט.ל.ח.